Târgul de turism al României

2In perioada 17-20 noiembrie 2016 Primăria Orasului Avrig prin Centrul de Informare Turistica participa la Targul de turism al Romaniei din Bucuresti, manifestare ce se adreseaza profesionistilor din turism si marelui public.  Consiliul Judeţean Sibiu şi Primăria municipiului Sibiu susţin prezenţa destinaţiei turistice Sibiu la acest târg, pe un stand de 56 mp în hala C2 a Complexului Expoziţional Romexpo.

Vă invităm să ne comunicaţi pe info_avrig@sibiu-turism.ro noutăţile, evenimentele, ofertele de servicii şi pachetele speciale pentru sfârșitul de an 2016 şi pentru anul 2017, pentru a le face cunoscute vizitatorilor de la târg şi a le promova în perioada următoare pe website, pe pagina de Facebook, în newsletter şi prin alte canale de promovare la care avem acces.

Avem rugămintea de a ne transmite materiale în format electronic şi de a ne aduce materiale tipărite la sediul Centrului de Informare Turistica până marți, 15 noiembrie 2016, ora 15.00.

Dacă doriţi să participaţi la târg, avem posibilitatea de a vă oferi acces gratuit; nu trebuie decât să ne trimiteţi numele şi adresa de email a persoanei interesate să participe şi noi vă transmitem invitaţia.

Va reamintim ca de la 1 noiembrie 2016 Primăria Avrig prin Centrul de Informare Turistica oferă consultanta GRATUITA in domeniul turismului pe următoarele subiecte:

–  obținerea brevetului de turism, respectiv a certificatelor de clasificare si a licentelor de turism eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Turism.

– strategie digitala online pentru structuri de cazare/structuri de alimentație  publica din Avrig clasificate.

– concept grafic pliante de prezentare pentru pensiuni/hoteluri/restaurante din Avrig clasificate.

Va asteptam cu drag sa facem impreuna materialele de promovare pe care le doresti pentru pensiunea ta!

http://primaria-avrig.ro/turism/centrul-de-informare-turistica/

Advertisements

Consultare publica ANT, data limita, 27 octombrie

Autoritatea Națională pentru Turism a elaborat planul de marketing pentru perioada 2017-2020, care are rolul de a defini orizonturile strategice de dezvoltare a turismului românesc până în anul 2020, cât și misiunea, viziunea și obiectivele de marketing pentru perioada specificată.

Documentul se află în proces de consultare publică, astfel încât avem rugămintea ca orice observații sau sugestii de adăugiri/îmbunătățiri să ni le trimiteți la adresa info_avrig@sibiu-turism.ro până joi, 27 octombrie 2016, orele 16:00, pentru a le centraliza şi a le transmite Autorității Naționala pentru Turism.

Vă invităm să descarcați documentul de aici.

Clasificarea structurilor de primire turistice

Procedura clasificarii unitatilor de turism.

macheta_certificat_de_clasificare_2013

În Monitorul Oficial nr. 353 bis/14.06.2013 au fost publicate  Normele metodologice, reglementate prin Ordinul MDRT nr. 65/2013 elaborate in conformitate cu prevederile  Hotărârii de Guvernului nr.1267/2010.

 1. Dispozitii genereale
  Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotarilor si a serviciilor prestate.
  Serviciile de cazare si alimentatie publica se asigura numai in structuri de primire turistice clasificate.
 2. Tipuri de unitati turistice
  În categoria structurilor de primire turistice clasificate, intra orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare si executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente.
  a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica sunt următoarele:
  – hoteluri,
  – hoteluri-apartament;

– moteluri;

– hosteluri;

– vile turistice;

– cabane turistice;

–  bungalowuri;

– sate de vacanta;

–  popasuri turistice;

–  campinguri;

–  căsuțe tip campinguri

– apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie,

– nave fluviale si maritime,

– pensiuni turistice si pensiuni agroturistice.

 1. b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica sunt urmatoarele:
  – unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare;

– unitati de alimentatie publica situate in municipii si in statiuni turistice.

* Restaurante, baruri si fast-fooduri.

Actul juridic care sta la baza functionarii legale a unei structuri de primire turistica cu functiuni de cazare si/sau alimentatie publica, inscrisa in circuitul turistic este denumit Certificat de clasificare si este eliberat de catre Autoritatea Nationala pentru Turism.

III. Procedura si termene procesare eliberare certificat clasificare

Pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun, înainte de darea lor în folosinţă, la sediul autorităţii administraţiei publice centrale   responsabile în domeniul turismului,
a) cerere standardizată dată pe proprie răspundere, însoţită de următoarea documentație:

 1. b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de cazare și/sau alimentație publică și documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosință) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum și adresa unității(lor) respectivă(e);

Pentru unitatile de primire turistica cu functiuni de cazare,  in actele constitutive si certificatele constatatoare, trebuie să se regasească  urmatoarele coduri CAEN:

– 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;

– 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

– 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

– 5590 Alte servicii de cazare

Pentru unitatile de primire turistica cu functiuni de alimentatie  publica, urmatoarele coduri CAEN:

– 5610 Restaurante

– 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a

– 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

 1. c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
  d)fişă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
  e)dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;
  f) copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului de instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra documentaţiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcţiilor noi cu destinație turistică sau pentru documentaţiile tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcţiilor existente în circuitul turistic supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora sau în cazul construcțiilor existente ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei functionalități cu profil turistic, după caz.

Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declaratiei standardizate insotite de documentatia completa.  Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de autoritatea competenta.

In cazul unei documentatii incomplete, solicitantul este informat in cel mai scurt timp, dar nu in mai mult de 5 zile lucratoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum si cu privire la consecintele asupra termenului de procesare a documentatiei.

– In situatia in care solicitantul nu indeplineste conditiile pentru eliberarea certificatului de clasificare, autoritatea emitenta comunica in scris in termen  motivul neacordarii acestuia. În cazul unei documentații incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației
Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentația nu este completată, aceasta se clasează.

Potrivit noilor prevederi, autoritatea națională pentru turism, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic și alte documente suplimentare justificative.

AUTORIZATIA  PROVIZORIE DE FUNCTIONARE

Dacă documentația depusă de solicitant este completă, urmează a se elibera o autorizație  provizorie de funcționare care va aveavalabilitate de 90 de zile, în acest termen, ministerul va numi o comisie care va efectua verificarea la fața locului (la adresa  punctului de lucru, unde se efectuează serviciile de turism, supuse procedurii de autorizare) a agentului economic. Autorizația provizorie de funcționare emisă, dă dreptul operatorului economic să funcţioneze până la data verificării la faţa locului a criteriilor de clasificare, dar nu mai mult de 90 de zile.

În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorie de funcţionare, personalul de specialitate din cadrul autorităţii, constituită într-o comisie are obligaţia de a verifica structura de primire turistică şi de a întocmi o notă de clasificare.

Comisia numită, în prezența reprezentantului legal al agentului economic efectuează la fața locului verificarea privind tipul si categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică care face obiectul inspecţiei.

Constatările rezultate cu ocazia efectuării inspecției, se consemnează într-o notă de verificare, denumită NOTĂ de CLASIFICARE, care va fi întocmită în 3 (trei) exemplare, din care unul se înmânează reprezentantului legal. În funcție de calificativul obținut, urmare a evaluării efectuată de comisie, unitatea turistică urmează a primi certificatul de clasificare în termen de 15 zile de ladata întocmirii notei de clasificare.

Astfel, conform schemei prezentată în actul normativ, situația privind clasificare se prezintă în felul următor:

– autorizația provizorie de funcționare se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

– în termen de 90 de zile de la data eliberării autorizației de funcționare se efectuează evaluarea la fața locului.

– în termen de 15 zile de la emiterea notei de clasificare, urmare a inspecției efectuată da fața locului, urmează a se emite certificatul de clasificare.

Practic, dacă documentația dvs este completă şi totul decurge normal și nu apar situații de genul celor care au fost invocate în ultimii 20 de ani. Ex: schimbarea guvernului, modificarea titulaturii autorităţii centrale, numirea conducătorului autorităţii centrale, epuizarea stocului de formulare, lipsa fondurilor, puteţi spune că în termen de 135 de zile (aproximativ 5 luni ) veţi intra în posesia mult râvnitului certificat de clasificare.

Dacă unitatea supusă evaluării, îndeplinește în parte condiţiile și criteriile obligatorii, solicitate se pot propune în mod excepțional o serie de compensări privind standardul dotărilor şi serviciilor care le poate asigura solicitantul, în vederea obţinerii tipului de categorie de clasificare dorit.

De precizat că compensările propuse de comisie, vor fi analizate sub aspectul oportunităţii şi aprobate de conducătorul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului. Dotările şi serviciile care constituie compensări se consemnează în nota de clasificare şi se menţionează în mod distinct în fişa anexă a certificatului de clasificare.

În situația în care agentul economic supus procesului de evaluare, nu îndeplineşte cel puțin condițiile și criteriile pentru categoria minimă, (adică cel puțin 1 stea, indifernet de tipul de structura) unitatea in cauză nu este clasificată, aceasta pierde dreptul de-a presta servicii de cazare și/sau alimentație publică. Totodată organul emitent va dispune restituirea autorizatiei de functionare provizorie.

O altă noutate o constituie obligativitatea unităților de alimentație publică de tip restaurante, baruri, fast-fooduri, cofetării, patiserii, situate în stațiuni turistice atestate de interes național sau local, privind introducerea în circuitul turistic şi obținerea certificatului de clasificare.

O altă obligativitate în ce priveste structurile de alimentație publică, o constiutie accea că toate unitățile de cazare care au componenta structura de alimentație publică, trebuie să solicite introducerea si clasificarea unității în cauză.

Unitățile turistice cu funcțiuni de alimentație publică care nu se sunt situate in localități cu statut de stațiune, nu au obligativitatea să se clasifice.

Sa reglementat în mod clar si fară echivoc, situația construcțiilor care vor avea destinație de structuri turistice aflate încă din faza de proiectare, să respecte criteriile de clasificare, prin obținerea avizului de specialitate asupra documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului. Aceasta obligativitate extinzându-se și în cazul construcţiilor noi, construcţiilor existente pentru care se solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora.

 1. IV.Conditii minime-sanctiuni aplicabile pentru neconformare

Toate unitatile trebuie să dețină  avizul de specialitate emis de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului*

– În cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora.

Daca nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare.

Continuarea desfasurarii activitatii in structura de primire turistica dupa retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentarii, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare-reprezinta contraventie si este sanctionata cu amenda de la 30 000 lei la 50 000 lei.

In ce priveste pensiunile,  toate structurile  aflate in mediu rural, indiferent ca sunt turistice sau agroturistice vor fi clasificate pe  (margarete).
–  Pensiunile turistice vor avea capacitatea maxima pina in 15 camere, cu un total de pina in 60 de locuri de cazare. Toate pensiunile din mediul rural nou înființate trebuie să fie amplasate pe o suprafaţă de minimum 1 000 mp.

– Pensiunile agroturistice vor avea capacitate maxima pina in 8 camere.  Pentru pensiunile agroturistice nou înființate este necesară amplasarea pe o suprafaţă de minimum  1 000 mp,  în locuri ferite de surse de poluare.

Cel putin o persoana din cadrul pensiunii trebuie sa fie absolvent de curs de formare in domeniu, preferabil curs de administrator pensiune turistica.

Pensiunile clasificate pot presta si servicii de alimentatie publica, iar cele care nu depasesc limita a 40 locuri, nu necesita clasificare ca structura de primire turistica cu functiuni de alimentatie publica, bineinteles cu conditia sa aiba autorizatiile legale de functionare (sanitară si sanitar-veterinar).
Functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin anexa la certificatul de clasificare, cât si inscrierea unor informatii false privind tipul structurii de primire turistice si nivelul de clasificare, in materialele de promovare, pe firme sau pe insemenele prevazute in certificatul de clasificare, reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 10 000 lei  si 20 000 lei.
Denumirea, tipul si insemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al autoritatii administratiei publice centrale responsabile in domeniul turismului se afiseaza vizibil si in mod lizibil la receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti..
Neafisarea certificatului de clasificare, a numarului de telefon al Ministerului Turismului reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la  6 000 lei la 12 000 lei;
In ce priveste nerespectarea programului decătre operatori de programe artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in connstructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si alte asemenea, nu respectă nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 30 000 si 50 000 lei. 
Certificatul de clasificare si anexa la acesta privind structura spatiilor se pastreaza in permanenta, in structura de primire turistica in cauza, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.

 1. Norme obligatorii

Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice are următoarele obligaţii:

 1. a) să asigure buna întreţinere şi funcţionalitatea dotărilor pe toată perioada de funcţionare a structurilor de primire turistice;
 2. b) să afişeze la recepţie tarifele stabilite pentru structura de primire turistică în cauză. În situaţia în care în aceeaşi structură de primire turistică există spaţii de cazare clasificate la o altă categorie decât cea înscrisă în certificatul de clasificare, acestea se vor afişa distinct împreună cu tarifele aferente;
 3. c) să asigure în permanenţă apă caldă şi rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică.
 4. d) să asigure în spaţiile de cazare, de servire şi în cele comune, o temperatură minimă de 21 grade C în sezonul rece, iar în sezonul cald, de maximum 25 grade C.;
 5. e) să asigure personal calificat, conform specificaţiilor din anexa 7 la prezentele norme. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte specifică stabilită de operatorul economic în cauză, diferenţiat în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii şi ecuson cuprinzând numele şi prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activităţii;
 6. f) să asigure condiţiile necesare astfel încât turiştii să nu fie deranjaţi de zgomotele produse de instalaţiile tehnice ale clădirii sau de alţi factori de poluare;
 7. g) să asigure spaţii de cazare cu lumină naturală directă şi aerisire;
 8. h) să nu amplaseze spaţii de cazare la subsolul clădirilor;
 9. i) să expună la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul şi însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;
 10. j) să expună vizibil şi în mod lizibil în recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare, numărul de telefon – tel verde – al autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului pentru a fi cunoscute de turişti;
 11. k) să furnizeze informaţii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare şi serviciile prestate în toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obţinut;
 12. l) să păstreze în permanenţă , în original, în structura de primire turistică în cauză, certificatul de clasificare şi anexa/anexele acestuia;
 13. m) să asigure o gamă diversificată de servicii suplimentare, cuprinse în tariful de cazare sau cu plată separat, conform listei orientative prezentate în anexa nr1.1.1 astfel:
 14. la unităţile de 4 şi 5 stele – cel puţin 15 servicii;
 15. la unităţile de 3 stele – cel puţin 12 servicii;
 16. la unităţile de 2 stele – cel puţin 8 servicii;
 17. la unităţile de 1 stea – cel puţin 5 servicii;
 18. n) să asigure în spaţiile de cazare materiale scrise, realizate estetic şi tipărite în limba română şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la:

– instrucţiuni de folosire a telefonului, după caz;

– tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice;

– lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu plată, cu indicarea modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră;

– lista de preţuri cu preparatele room-service;

– lista cuprinzând preţurile produselor din minibar, după caz;

– instrucţiuni de folosire TV, instalaţie aer condiţionat, după caz;

– informaţii turistice privind zona sau localitatea;

– orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;

La hotelurile de 4 şi 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape personalizate, în fiecare spaţiu de cazare.

 1. o) să asigure păstrarea ordinii, liniştii publice, moralităţii şi să respecte normele legale în vigoare privind siguranţa şi securitatea turiştilor din structurile de primire turistice;
 2. p) să asigure conectarea la sistemul integrat de evidenţă a turiştilor, în termen de 60 zile de la implementarea şi operaţionalizarea acestuia;
 3. q) să afişeze vizibil în camerele de baie, în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, mesajul „Pro Natura” referitor la opţiunea fiecărui oaspete asupra duratei de utilizare a aceloraşi lenjerii şi prosoape.
 4. Norme speciale pentru litoralul românesc
  Operatorii economici care administreaza structuri de primire turistica clasificate de pe litoralul romanesc au obligatia să asigure functionarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare si a celor de alimentatie publica pe toata perioada sezonului turistic estival, respectiv în perioada 1 mai – 30 septembrie a fiecarui an, in caz contrar acestea urmaind a fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 8 000 lei si 50 000 lei, iar cei care nu deschid unitatea pina cel tarziu la data de 1 iulie a fiecarui an, pierd dreptul de a functiona ca urmare a retragerii certificatului de clasificare.
  – Competenta in ce priveste retragerea Certificatului de clasificare si dupa caz declasificaea si constatarea contraventiilor se face de catre personalul de specialitate al MDRT sau de catre ofiterii si agentii de politie pentru incalcarea prevederilor prevazute la art 15 lit. f si g, (pentru nerespectarea  nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice privind organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea, dar și  in situatia, in care persoanele abilitate ale MDRT, sunt impiedicate sa isi exercite atributiile, agentul economic va fi sanctionat cu amenda de la 30 000 la 50 000 lei.

VII. Interdicție
In perioada, în care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, detinator al structurii de primire turistica, nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective, in caz contrar acesta este sanctionat conraventional cu amenda intre 30 000 și 50 000, competenta privind constatarea si sanctionarea revenindu-i organului fiscal.

Pentru unitatile deja clasificate, acestea urmeaza sa functioneze in baza certificatelor deja emise, iar la data expirarii, au obligatia sa solicite eliberarea noilor certificate de clasificare valabile pe o perioada nedeterminata.

Articol semnat de consilier juridic- Mihai Dănăilă

actualizat la 07.09.2016

Legislație aplicabilă în vigoare, în materia certificatelor de calsificare :

– Hotărârea de Guvern nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in  Monitorul Oficial nr. 866 din 22 ianuarie 2011;

– Ordinul ANT nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicata in  Monitorul Oficial nr. 353 bis  din 14 iunie 2013.

Mențiune: Toate celelalte acte normative care reglementau obținerea certificatului de clasificare  au fost abrogate.

Atelier de navigatie montana

banner_01-690x450

Navigația pe munte este o ”meserie” pe cât de veche, pe atât de puțin folosită azi în România… în epoca GPS-ului. Însă se dovedește în continuare extrem de utilă și eficientă tot timpul, mai ales acolo u

nde aparatura electronică nu mai funcționează!

Navigația montană nu este același lucru cu orientarea turistică! Este cu mult mai mult decât alergarea din post în post cu busola și harta.

Interpretarea unei hărți de munte, calcularea unui traseu pe hartă și apoi transpunerea lui în realitatea din teren, localizarea în teren și transpunerea pe hartă, toate acestea sunt abilități ”basic” ale unui om de munte.

Hărțile montane din Carpați, cu munții consacrați, sunt numeroase. Dar puține dintre acestea sunt cele cu adevărat utile, care sunt gândite și ne pot oferi suficiente informații utile.

De-a lungul a două zile, vom organiza o întâlnire practică pentru a învăța cum să utilizăm harta, busola și alte câteva instrumente utile, pentru o tură bine pregătită pe munte.

26 – 27 noiembrie 2016

Atelierul se va ține indiferent de condițiile meteo (doar să nu fie uragan), între doi din cei mai frumoși munți din România: Piatra Craiului și Bucegi.

Cazarea va fi în Zărnești, iar aplicațiile practice le vom face la poalele munților.

Mai multe despre acest atelier gasiti pe situl :

http://rucksack.ro/nov-2015-atelier-de-navigatie-montana/

 

Transilvania Gastronomica

14095916_1117833921615649_8723696829755733494_n

În perioada 1. – 4. septembrie, se va desfășura la Sibiu a doua ediție a festivalului Transilvania Gastronomica – Food Culture Festival, primul festival de cultură gastronomică pentru sudul Transilvaniei, organizat de asociația My Transylvania.

Mai multe detalii despre eveniment gasiti aici :

http://mytransylvania.ro/transilvania-gastronomica-food-culture-festival

14141560_1117834074948967_6502811930031907617_n

 

 

10 destinatii de ecoturism ale Romaniei

retea-10-destinatii-ecoturism-romaniaLa finalul lunii martie a avut loc Conferinta Nationala de Ecoturism, eveniment organizat de Asociatia de Ecoturism din Romania.

Cele 8 destinatii de ecoturism propuse sunt urmatoarele (vezi cu albastru pe harta de mai sus):

Delta Dunarii

Marginimea Sibiului

Tara Hategului – Retezat

Colinele Transilvaniei

Baile Tusnad si Imprejurimile

Tinutul Zimbrului

Tara Dornelor

Padurea Craiului

Citeste tot articolul aici – http://www.turismmarket.com/10-destinatii-de-ecoturism-ale-romaniei#sthash.zt4X8Kpw.dpuf

Triada MTB-Avrig 2016

12980825_10154131530747863_1506899412_o

Startul

Clasamentul :

http://www.bikeromania.ro/triada-mtb/clasamente-triada-mtb-2016/

 

În acest sfârşit de săptămână, la Avrig şi împrejurimile acestuia s-a desfasurat prima etapă din 2016 a Triadei MTB, una dintre cele mai interesante, importante şi complexe serii de competiţii de ciclism montan organizate în ţara noastră.

Sâmbătă şi duminică (9 şi 10 aprilie),  aproximativ 240de concurenţi de toate vârstele, avrigeni si concurenti straini ,au participat la concurs.

Sâmbătă, 9 aprilie, cicliştii legitimaţi la Federaţia Română de Ciclism au participat la Campionatul Naţional XCE (MTB Eliminator) şi la un concurs XCE rezervat amatorilor.

Tot în prima zi a Triadei MTB 2016,s-au desfăşurat câteva concursuri pentru copii cu vârstele cuprinse între 4 şi 14 ani.

Poze delicioase cu cei mici :

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1270747616271795.1073741879.646774092002487&type=3

12957237_10154131569377863_1709982871_n

12924395_1688832431380229_3472772306004111851_n

Duminică, la prima etapă a Triadei MTB 2016, concurenţii au participat la proba de maraton. “Avrig Mountain Bike Race” si s-a desfasurat pe un traseu aproape identic cu cel de anul trecut. Acesta s-a intins din centrul oraşului Avrig spre Săcădate, apoi pe dealurile şi zonele împădurite dintre râurile Olt şi Hîrtibaci, la hidrocentrala de la Racoviţa, în apropiere de Mîrşa şi, pe malul râului Olt, până la Avrig. Din apropierea Gării Avrig, traseul  a continuat pe domeniul Palatului Brukenthal, zona de finish fiind aceeaşi cu cea de start, în centrul oraşului.

12999616_10154131540882863_1584802656_o

Lungimea totală a zonei de concurs a fost de 45 de kilometri iar diferenţa de nivel de 950 metri.

remus

Competiția de la Avrig a fost  organizată de Clubul Sportiv Pro Cycling, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Avrig.

 

 

Fotografii de la eveniment AICI  —>

https://www.facebook.com/daniel.rosu.399/media_set?set=a.875506305891366.1073741835.100002960131665&type=3

Tură montană în muntii Gilău-Muntele Mare – Rezervația Scărița Belioara – 9 Aprilie

10422407_973209452728921_1445369023179127439_n

Tură montană în muntii Gilău-Muntele Mare – Rezervația Scărița Belioara – 9 Aprilie
În urmă cu câteva zile am făcut o tură montană într-o zonă deosebită a munților Apuseni și m-am gândit că trebuie să v-o arăt și vouă celor care deja ați ieșit cu noi în drumeții montane sau celor care încă ezită să ni se alăture. Din punctul meu de vedere aceasta tură merită fiecare km parcurs, deoarece aveți ocazia de a vedea o zonă montană atât de frumoasă, că veți spune” Nu vreau să mai plec de aici:)

Echipa MountainGuide Sibiu va invită Sâmbătă 09 Aprilie la drumeție montană în zona munților Gilău-Muntele Mare la Rezervația Naturală Scărița Belioara.

Eveniment: https://www.facebook.com/events/1142992075712139/


Detalii tehnice:
Deplasare cu mașinile: Sibiu – Sat Poșaga de Sus = 162 KM
Durată traseu montan aprox 5-6 ore.
Dificultate traseu: Mediu
Diferențe de nivel: + / – 740 m
Distanță în km a traseului: aprox 12 km.
După tura montană vom reveni la Sibiu.

Taxă de participare: 75 lei
Taxa include:
– Servicii ghidaj montan
– Transport (se va deconta combustibilul celor care vor participa cu mașinile personale)
Grup format din 8-20 pers.

Echipament necesar: Bocanci munte, Rucsac tură de 1 zi, Geaca Gore-Tex, Pelerină ploaie, Pantaloni Trekking – Vară, 2 Tricouri (din care 1 de schimb), 2 Bluze (din care 1 de schimb), Ochelari de soare, Cremă de soare, Lanternă, Bețe trekking.

Locul și ora întâlnirii vor fi comunicate ulterior…
Un simplu “click” pe butonul Going nu este suficient pentru o rezervare fermă a locului pentru drumeții, așa că nu ezitați să ne contactați.

Contact
MountainGuide-Sibiu
Iulian Pănescu & George Șerban
Tel: 0726687656 / 0742927337
e-mail: sibiu.mountainguide@gmail.com
www.mountainguide-sibiu.ro
www.transylvania-guide.com

10422407_973209452728921_1445369023179127439_n

Triada MTB Avrig

12794889_1115766351777189_19380818673995265_o

Pregătirile pentru “Avrig Mounatin Bike Race” sunt în plină desfășurare. Rămâneți pe recepție pentru că mai avem destule noutăți interesante.

Pe pagina de facebook Triada MTB :

Palatul Brukenthal este și în acest an partenerul „Avrig Mountain Bike Race”. La fel ca și anul trecut o parte din trasee vor fi amenajate în grădinile acestuia.

Dar anul acesta împreună cu Palatul Brukenthal v-am pregatit și alte surprize.

 • Riders party – va avea loc sâmbătă începând cu ora 20 (imediat după ședința tehnică) în Oranjerie. Toți participanții la eveniment și susținătorii acestora sunt invitați să ni se alăture.
 • Camping – participanții la “Avrig Mountain Bike Race” pot campa în grădina Palatului Brukenthal. Taxa de campare este de 50 lei/cort.
 • 10% reducere la cazare pentru participanți. Locurile de cazare sunt limitate, deci ar fi bine să vă grăbiți.

Mai multe detalii despre Palatul Brukenthal pe www.palatulbrukenthalavrig.ro.